فارسی
يكشنبه 15 تير 1399 - الاحد 14 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 456

اگر چشمتان به نامحرمی افتاد، نگاهتان را ادامه ندهيد.

پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله وقتی می خواهند نگاه و نظر زشت را توضيح بدهند، می فرمايد:

«النظر سهم مسموم من سهام ابليس» «1» نگاه، تيری از تيرهای شيطان است كه وقتی به انسان می خورد، حركت عقل او را از كار می اندازد. ديوانه اش می كند تا به سراغ دختران و زنان مردم برود و او را به زنای محصنه و غيرمحصنه بكشد؛ يعنی وقتی نفس زشتی را زيبا جلوه می دهد، می گويد: به دنبال ناموس مردم برو و هر جا كه می خواهد، بشود. اين آيه اول بود.

دامان پاك از تسويل حضرت يوسف عليه السلام

در آيه دوم هفت سال است كه حضرت يوسف عليه السلام در زندان است. چقدر زجر كشيده است. دو نفر درباری كه در زندان بودند، هر كدام خواب می بينند و خواب خود را برای حضرت يوسف عليه السلام تعريف می كنند.

حضرت يوسف عليه السلام خواب هر دو را تعبير می كند؛ به يكی می گويد: خواب تو نشان می دهد كه تبرئه می شوی و به شغل خود برمی گردی. اما به ديگری می گويد:

تو اعدام می شوی و هيچ راه نجاتی نداری. اعدامی، اعدام شد و تبرئه شده نيز به شغل خود برگشت و رفيق زندانی خود را فراموش كرد تا زمانی كه پادشاه مصر خواب می بيند و صبح آن را برای درباری ها تعريف می كند و می گويد: من چند بار اين خواب را ديده ام.

______________________________
(1)- جامع الأخبار: 93؛ بحار الأنوار: 101/ 38، باب 34، حديث 34.
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز