فارسی
شنبه 14 تير 1399 - السبت 13 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 203

چگونه باشيم. آيا شخص بخيل راحت جان می دهد؟ آدمی كه پول به جانش بسته است، ملك الموت می خواهد جلوی چشمش بيايد، پولهايی كه در تمام عمرش دسته كرده از او بگيرد.

خيال می كنيد هنگام مرگ به ملك الموت خوش بين است؟ طبق آيات و روايات، چنين شخصی هنگام مردن در كمال نارضايتی از پروردگار است.

خيلی ها در لحظه مردن به شدت از خدا بدشان می آيد و می ميرند؛ چون می بيند كه خدا خانه، همسر، فرزندان، پول ها و حساب ها را از آنها می گيرد، او هم به اسكناس حرص و بخل دارد، اما همه را دارند از او می گيرند. آيا با رضايت از خدا می ميرد؟

راحت دل كندن از دنيا

ولی كسی كه تمام اين ها و اموال خود را برای خدا می دانسته است و درست هم بوده، خدا به او اجازه نداده كه در اين اموال اسراف كند، بلكه خانه، مركب و خوراك در حدّ شأن خود تهيه می كرده، خمس، زكات و صدقه را نيز در عمرش پرداخت می كرده است. حال می خواهند جانش را بگيرند، اين ها را نيز از او بگيرند، او كه خودش را نيز مالك نمی دانسته تا ناراحت يا ناراضی باشد. بقيه امورش نيز همين طور است.

اگر ما به ياد داشته باشيم كه می ميريم، با كنترل زندگی می كنيم:

دريغا كه بی ما بسی روزگار

برويد گل و بشكفد نوبهار

بسی تير و دی ماه و ارديبهشت

بيايد كه ما خاك باشيم و خشت

تفرّج كنان در هوای و هوس

گذشتيم بر خاك بسيار كس
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز