فارسی
شنبه 14 تير 1399 - السبت 13 ذي القعدة 1441

حلال و حرام مالی، ص: 185

چه تعارفی دارد؟ از عموی پيامبر صلی الله عليه و آله تعارف نكرده است، چه رسد به من و شما.

ياد مرگ و تنظيم كارها

اگر چنين مرگی را طبق قرآن باور داريد و می ترسيد كه دچار آن شويد، بياييد كاری كنيم كه دچارش نشويم. مرگ در كنار ما است. حساب مالی خود را تسويه كنيد. اگر حرام در اموال شما هست، كنار بگذاريد و به صاحبانش برگردانيد. اگر در دين سست هستيد، خود را با ياد مرگ، از سستی درآوريد. اگر خانواده شما مسائل دينی را رعايت نمی كنند، به هر زبان، هنر و محبتی كه می دانيد، آنها را به رعايت دين برگردانيد و از سست بودن درآوريد.

به كارهای خود نظم بدهيد كه مرگ در كنار ما است. دور نيست. تمام وسايل تمدن امروزی مرگ زا است: قطار، هواپيما، ماشين، برق، كارخانه و هر چيزی را كه به عنوان مظاهر تمدن می بينيد، همه ابزار مرگ هستند. در قديم ابزار مرگ كم بود. مسافران با قاطر، اسب، شتر و الاغ جابجا می شدند. اينها با هم تصادف نمی كردند كه سوار خود را بكشند.

چراغ، لامپ و برق در قديم نبود كه كسی را بگيرد و بكشد. بدن كسی را دستگاه كارخانه در خود نكشيد كه قطعه قطعه كند. قطار نبود كه از ريل بيرون برود و آتش بگيرد و مردم بميرند. هواپيما نبود كه موتورش آتش بگيرد و با تمام مسافران از بالا بيافتد و همه خاكستر شوند.

ما در دل ابزاری داريم زندگی می كنيم كه در كمترين غفلت، برای ما ابزار مرگ می شوند. چه می دانيم كه تا لحظه ديگر، زير ماشين يا موتور برويم و از بين برويم يا نه؟ مرگ را باور كنيم.

اين دو نوع مردنی را كه از قرآن برای شما گفتم، باور كنيد. ما وقتی مرديم، همه
پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روز