Azəri
Saturday 15th of August 2020
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Qədr" surəsi

Qədr" surəsi
əl-Qədr (Qədr gecəsi) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, Biz onu (Quranı) Qədr gecəsi (lövhi-məhfuzdan dünya səmasına) nazil etdik!2.    (Ya Peyğəmbər!) Sən nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, Qədr gecəsi nədir?!3.    Qədr gecəsi (savab cəhətdən) min aydan daha xeyirlidir! (O, rəvayətə görə, ...

"Məaric" surəsi

"Məaric" surəsi
əl-Məaric (Dərəcələr, yaxud Pillələr) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 44 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Kafirlərdən) biri vaqe olacaq əzab (qiyamət əzabının nə vaxt və kimə üz verəcəyi) barədə soruşdu.2.    (O əzabı) kafirlərdən dəf edə biləcək bir kimsə yoxdur!3.    (O əzab yüksək) dərəcələr sahibi olan ...

"Nas" surəsi

"Nas" surəsi
ən-Nas (İnsanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; 2.    İnsanların ixtiyar sahibinə; 3.    İnsanların tanrısına; 4.    Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən- ...

"Fussilət" surəsi

"Fussilət" surəsi
Fussilət (Müfəssəl izah edilmiş) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 54 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ha, Mim!2.    (Bu Quran) mərhəmətli, rəhmli (olan Allah) tərəfindən nazil edilmişdir.3.    (O) ərəbcə Quran olaraq bilən bir qövm üçün ayələri müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır.4.    (Bu Quran) həm ...

Əbəsə" surəsi

Əbəsə" surəsi
Əbəsə (Qaşqabağını tökdü) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 42 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Peyğəmbər) qaşqabağını töküb üzünü çevirdi.2.    Yanına korun (Abdullah ibn Ümmi-Məktumun) gəlməsindən dolayı.3.    Nə bilirsən, bəlkə də, o (səndən islama dair soruşub öyrənəcəkləri ilə) ...

"Qiyamə" surəsi

"Qiyamə" surəsi
əl-Qiyamə (Qiyamət) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And içirəm qiyamət gününə;2.    And içirəm (günah etdiyi üçün, yaxud yaxşı əməli azdır deyə) özünü qınayan nəfsə! (Siz öləndən sonra mütləq diriləcəksiniz!)3.    Məgər insan elə güman edir ki, ...

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış
Allah Quranda buyurur: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ“O (Allah) sizə ölmüş heyvanı, (axar) qanı, donuz ətini... (yeməyi) qəti haram etmişdir.” (“Bəqərə” surəsi, ayə: 173; “Maidə” surəsi, ayə:  3; “Ənam” surəsi, ayə: 145; “Nəhl” surəsi, ayə: 115)Qan ...

Əbu-Ləhəb" surəsi

Əbu-Ləhəb" surəsi
...

Fələq" surəsi

Fələq" surəsi
əl-Fələq (Sübh) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!2.    Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;3.    Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) ...

"İnfitar" surəsi

"İnfitar" surəsi
əl-İnfitar (Parçalanma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 19 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy parçalanacağı zaman;2.    Ulduzlar dağılıb səpələnəcəyi zaman3.    Dənizlər (qaynayıb bir-birinə) qarışacağı zaman;4.    Qəbirlər çevriləcəyi (qəbirlərin altı üstünə çevrilib ölülər oradan ...

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Ta, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və belə mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-sinaya və Süleymana ki, bu surə Qur’anın, aşkar və aydınlıq gətirən ...

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?

LƏNƏT OLUNMUŞLAR KİMLƏRDİR?
“Lənət” sözü lüğətdə “qovulmaq və uzaqlaşdırmaq” mənasını daşıyır. “Allah Şeytana lənət etsin” və yaxud “Allah fılankəsə lənət etsin!” – ibarələrinin mənası budur ki, Allah-Taala onları Öz rəhmət və mərhəmət civarından uzaqlaşdıraraq əzaba düçar etsin, Öz qəzəbini onlara şamil etsin! Lüğət alimi Rağib ...

"Nəbə" surəsi

"Nəbə" surəsi
ən-Nəbə (Böyük xəbər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 40 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Bu müşriklər) bir-birindən nə haqqında soruşurlar?2.    Böyük bir xəbər (qiyamət günü) haqqında!3.    Elə bir xəbər ki, onun barəsində ixtilafdadırlar.4.    Xeyr, onlar (qiyamətin haqq olduğunu) mütləq ...

"Muddəssir" surəsi

"Muddəssir" surəsi
l-Muddəssir (Bürünüb sarınan) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 56 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)!2.    Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut!3.    Öz Rəbbini uca tut!4.    Libasını təmizlə! (Nəfsini günahlardan pak et!)5.    (Əzaba ...

"Zumər" surəsi

"Zumər" surəsi
əz-Zumər (Zümrələr) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 75 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir!2.    (Ya Peyğəmbər!) Biz Kitabı sənə haqq olaraq nazil etdik. Buna görə sən də dini məhz Allaha xas edərək yalnız Ona ibadət et! (Bütpərəstlər kimi Ona şərik qoşma. ...

"Fil" surəsi

"Fil" surəsi
əl-Fil (Fil) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin fil sahiblərinə (Kəbəni dağıtmaq üçün fillərlə Məkkənin üstünə gələn həbəş ordusuna) nələr etdiyini görmədinmi?!2.    Məgər (Rəbbin) onların hiyləsini boşa çıxartmadımı?!3.    Onların ...

"Nəml" surəsi

"Nəml" surəsi
ən-Nəml (Qarışqalar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 93 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin! Bu, Quranın və (haqqı batildən ayıran) açıq-aydın bir Kitabın ayələridir!2.    Möminlərə (doğru yol göstərən) rəhbər və (Cənnətlə) müjdədir.3.    O kəslər ki, (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılır, zəkat verir və axirətə ...

"Həcc" surəsi

"Həcc" surəsi
əl-Həcc (Həcc) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 78 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. (Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən çəkinin, yalnız Ona ibadət və itaət edin). Həqiqətən, qiyamət gününün (axır saatın) zəlzələsi dəhşətli şeydir!2.    Onu görəcəyiniz gün hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyi ...

Muminun" surəsi

Muminun" surəsi
əl-Muminun (Möminlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)2.    O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında ...

Tövbə" surəsi

Tövbə" surəsi
.9.əl-Tovbə (Tövbə) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 129 ayədir)1.    Allahdan və Onun Peyğəmbərindən saziş bağladığımız müşriklərə (onlarla olan əhdlərin pozulması, əlaqələrin kəsilməsi barədə) bir xəbərdarlıq!2.    (Ey müşriklər!) Yer üzündə dörd ay sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki, siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz (Allahın əzabından ...